Có 1 kết quả:

shēng diào

1/1

shēng diào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

rising tone (phonetics, e.g. on a question in English)