Có 1 kết quả:

shēng jiàng jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) aerial work platform (e.g. cherry picker or scissor lift)
(2) lift
(3) elevator