Có 1 kết quả:

shēng téng

1/1

shēng téng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to rise
(2) to ascend
(3) to leap up