Có 1 kết quả:

shēng gāo ㄕㄥ ㄍㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to raise
(2) to ascend

Một số bài thơ có sử dụng