Có 1 kết quả:

shēng gāo

1/1

shēng gāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to raise
(2) to ascend

Một số bài thơ có sử dụng