Có 1 kết quả:

shēng lóng

1/1

shēng lóng

giản thể

Từ điển phổ thông

thành Thăng Long, tên gọi cũ của Hà Nội