Có 1 kết quả:

wǔ qián

1/1

wǔ qián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) morning
(2) a.m.