Có 1 kết quả:

wǔ mǎ

1/1

wǔ mǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Year 7, year of the Horse (e.g. 2002)