Có 1 kết quả:

bàn rǔ táng

1/1

bàn rǔ táng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) galactose (CH2O)6
(2) brain sugar