Có 1 kết quả:

bàn rén mǎ

1/1

bàn rén mǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

centaur (mythology)