Có 1 kết quả:

bàn yǐ shàng

1/1

bàn yǐ shàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

more than half