Có 1 kết quả:

bàn xìn bàn yí

1/1

bàn xìn bàn yí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) half doubting
(2) dubious
(3) skeptical