Có 1 kết quả:

bàn ge rén

1/1

bàn ge rén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (not) a single person
(2) (no) one