Có 1 kết quả:

bàn gōng kāi

1/1

bàn gōng kāi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) semi-overt
(2) more or less open