Có 1 kết quả:

bàn bàn lā lā

1/1

bàn bàn lā lā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) incomplete
(2) unfinished