Có 1 kết quả:

bàn diào zi

1/1

bàn diào zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dabbler
(2) smatterer
(3) tactless and impulsive person