Có 1 kết quả:

bàn chǎng

1/1

bàn chǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) half of a game or contest
(2) half-court