Có 1 kết quả:

bàn bì hé shān

1/1

bàn bì hé shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 半壁江山[ban4 bi4 jiang1 shan1]