Có 1 kết quả:

bàn xià

1/1

bàn xià

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Pinellia ternata