Có 1 kết quả:

bàn shī yè

1/1

bàn shī yè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) semi-employed
(2) partly employed
(3) underemployed