Có 1 kết quả:

bàn dǎo tǐ tàn cè qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

semiconductor detector