Có 1 kết quả:

bàn fēng jiàn bàn zhí mín dì ㄅㄢˋ ㄈㄥ ㄐㄧㄢˋ ㄅㄢˋ ㄓˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

semi-feudal and semi-colonial (the official Marxist description of China in the late Qing and under the Guomindang)