Có 1 kết quả:

bàn dǎo tǐ

1/1

bàn dǎo tǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

semiconductor