Có 1 kết quả:

bàn dǎo tǐ chāo diǎn zhèn

1/1

Từ điển Trung-Anh

semiconductor superlattice