Có 1 kết quả:

bàn lǚ dài

1/1

bàn lǚ dài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

half-track (vehicle with both wheels and caterpillar treads)