Có 1 kết quả:

Bàn dǎo hé dōng fāng háng hǎi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) P&O
(2) Peninsula and Oriental shipping company