Có 1 kết quả:

bàn kāi bàn guān

1/1

Từ điển Trung-Anh

half-open, half closed