Có 1 kết quả:

bàn chéng pǐn

1/1

bàn chéng pǐn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) semi-manufactured goods
(2) semi-finished articles
(3) semi-finished products