Có 1 kết quả:

bàn gǒng

1/1

bàn gǒng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) semiarch
(2) half arch