Có 1 kết quả:

bàn shù yǐ shàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

more than half