Có 1 kết quả:

bàn shù

1/1

bàn shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) half the number
(2) half