Có 1 kết quả:

bàn wén máng

1/1

bàn wén máng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

semiliterate