Có 1 kết quả:

bàn míng bù miè

1/1

Từ điển Trung-Anh

dull (lamplight)