Có 1 kết quả:

bàn shǎng

1/1

bàn shǎng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) half of the day
(2) a long time
(3) quite a while