Có 1 kết quả:

bàn yuè bǎn

1/1

bàn yuè bǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

meniscus (anatomy)