Có 1 kết quả:

bàn wú xiàn

1/1

bàn wú xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

semi-infinite