Có 1 kết quả:

bàn shú liàn

1/1

bàn shú liàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

semi-skilled