Có 1 kết quả:

bàn chì mù

1/1

bàn chì mù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Hemiptera (suborder of order Homoptera, insects including cicadas and aphids)