Có 1 kết quả:

bàn lǎo Xú niáng

1/1

bàn lǎo Xú niáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) middle-aged but still attractive woman
(2) lady of a certain age