Có 1 kết quả:

bàn tuō chǎn

1/1

bàn tuō chǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) partly released from productive labor
(2) partly released from one's regular work