Có 1 kết quả:

bàn mó jī

1/1

bàn mó jī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

semimembranosus (anatomy)