Có 1 kết quả:

bàn zì gēng nóng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) semi-tenant peasant
(2) semi-owner peasant