Có 1 kết quả:

bàn luǒ tǐ

1/1

bàn luǒ tǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

half-naked