Có 1 kết quả:

bàn shì yě

1/1

bàn shì yě

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

half visual field