Có 1 kết quả:

bàn guī guǎn

1/1

bàn guī guǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

semicircular canal