Có 1 kết quả:

bàn shì yě

1/1

bàn shì yě

giản thể

Từ điển Trung-Anh

half visual field