Có 1 kết quả:

bàn shēn bù suì

1/1

bàn shēn bù suì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) paralysis of one side of the body
(2) hemiplegia