Có 1 kết quả:

bàn shēn xiàng

1/1

bàn shēn xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) half-length photo or portrait
(2) bust