Có 2 kết quả:

bàn zǎibàn zài

1/2

bàn zǎi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

half a year

bàn zài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

half load