Có 1 kết quả:

bàn zhóu

1/1

bàn zhóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) semi-axis
(2) half axle