Có 1 kết quả:

bàn biān

1/1

bàn biān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) half of sth
(2) one side of sth